Algemene voorwaarden

Identiteit van de Ondernemer:

 • Glasbestellen.nl
 • Weidehek 66
 • 4824 AS Breda
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK Breda 60931809
 • Telefonisch bereikbaar 085 4011346 van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Artikel 1 Definitie

 1. Onder “gebruiker” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.
 2. Onder “wederpartij” wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
 3. Onder “consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die tevens de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op overeenkomsten tussen de gebruiker en een consument, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij de gebruiker als aanbieder, gebruiker en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten aanzien van de be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft de wederpartij het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De uitvoering van een (aan-) betaling ten aanzien van het aanbod, maakt dit bindend. De lopende order kan vanaf het moment van betaling niet meer worden ontbonden. Bij op maat gemaakte producten vervalt het recht tot herroeping.
 3. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden de gebruiker eerst, indien deze door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail en/of fax verstaan.
 4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
 5. Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de gebruiker meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de gebruiker.
 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 2. Een aanbieding aan een consument wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is, in afwijking van lid 2, onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het aanbod aan de consument geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen gebruiker en consument.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbod en Prijzen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief BTW;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 4. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Slechts in geval de aan de consument aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan consumenten is de aangeboden prijs altijd inclusief BTW.

Artikel 4  De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Verkoper zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aanbieden:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 5 Aflevering; levertijd en transport

 1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af gebruiker of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de wederpartij wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.
 1. Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico van de gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gebruiker is gerechtigd een bedrag van minimaal € 50,= in rekening te brengen aan de wederpartij voor het transport. De gebruiker is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.
 2. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.
 3. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door de gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.
 4. Werkzaamheden die niet door de gebruiker worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van gebruiker, moeten tijdig aan gebruiker worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is gebruiker niet schadeplichtig jegens de wederpartij.

Artikel 6 Emballage

 1. Bij levering van glas stelt de gebruiker emballage ter beschikking aan de wederpartij. De gebruiker kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij.
 2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de gebruiker te stellen, op de dag dat de gebruiker de emballage weer ophaalt.
 3. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door de gebruiker opgehaald kan worden.

Artikel 7 Betaling

 1. Voor zover niet anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op het moment van plaatsen van de desbetreffende bestelling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de gebruiker behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 1. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van de gebruiker of in contanten aan de gebruiker is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.
 2. Indien de consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere in gebreke stelling in verzuim te zijn. De gebruiker zal na het verstrijken van de betalingstermijn nog één betalingsherinnering toesturen, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 1. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
 3. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
 4. In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,=.
 5. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.
 6. Indien de gebruiker, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 10.

Artikel 8 Klachten

A. Algemeen

 1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd.
 2. De gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.
 1. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.
 2. Mits redelijkerwijs door de gebruiker te onderkennen, is de gebruiker verplicht de consument te wijzen op:
 1.  onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
 2.  kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 3.  gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 4. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
 5. Ondanks de plicht van de gebruiker om de consument te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de consument het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door gebruiker – is veroorzaakt door:
 1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 2. onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
 3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

 1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 5 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De gebruiker heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
 3. De gebruiker kan door de wederpartij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (letsel-)schade als gevolg van het vervoeren, verplaatsen en installeren van glas, wanneer dit wordt gedaan door de wederpartij zelf. Glas – zo ook hardglas – is een kwetsbaar product en kan breken / “springen” wanneer het in aanraking komt met (harde) objecten en ondergronden.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen. Afwijkingen in maatvoering bij plaatsing zijn naar redelijkheid te interpreteren.

C. Overige klachten

 1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.
 3. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij verder te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 9 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de gebruiker het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
 2. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan de gebruiker, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.
 4. Indien en zolang de gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij de gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.
 5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van de gebruiker.

Artikel 10 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

 1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Afmetingen, gewichten, maten en kleuren

 1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen.
 2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
 3. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. Vooral bij het op kleur gespoten glas kunnen minimale kleurafwijkingen optreden tav de gebruikte kleurenkaarten. De oorzaak kan liggen in het verschil van de hoeveelheid ijzer in het glas, waardoor een meer of mindere groene kleur kan optreden.
 5. Glasbestellen.nl kiest standaard voor extra helder glas met zo min mogelijk ijzer, en dus groene verkleuring. Desondanks kan een lichte verkleuring mogelijk zijn. Dit is geen afkeurgrond.
 6. Bij het aanbrengen van de verf op het glas wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht de originele kleur af te leveren. Een minimale kleurafwijking kan door het productieproces optreden, en kan geen afkeurgrond zijn.

Artikel 12 Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is de gebruiker niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
 1. De gebruiker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De gebruiker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
 2. Indien de gebruiker een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 13 Risicoverdeling bij aanneming van werk

 1. Indien de gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de overeenkomst tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
 1. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de gebruiker op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de gebruiker terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoege van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden, is de gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
 3. De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de gebruiker wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 14 Veiligheid op de bouwplaats

 1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.
 2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 15 Afmetingen en andere gegevens

 1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
 2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 16 Meer- of minderwerk

 1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
 2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 17 Schade en aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij de gebruiker worden opgeslagen Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.
 4. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

Artikel 18 Garantie isolerend dubbelglas en overig 

 1. Indien door de fabrikant al dan niet via de gebruiker, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de gebruiker voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
 1. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.
 2. De gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
 3. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het isolerend dubbelglas gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.
 1. De gebruiker gaat bij garantie uit van een plaatsing volgens Nen 3577.
 2. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.
 3. Glasbestellen geeft 1 jaar garantie op beslag en toebehoren en op fabrikage fouten. Mits ons materiaal niet onverantwoordelijk is gebruikt.
 4. Glasbestellen geeft 2 maanden garantie op door ons uitgevoerde montage van glas en toebehoren.

Artikel 19 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

 1. Voor het verticale transport van alle door de gebruiker aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met de gebruiker worden vastgesteld.
 1. Indien het Iossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
 2. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
 3. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
 4. Indien aan de gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.
 5. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van de gebruiker wordt belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 20 Wettelijke voorschriften

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat de gebruiker offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend. Evenzo zullen de eventuele mindere, directe met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 21 Verjaring

 1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 22 Retourneren en ruilen

 1. Al onze producten worden na bestelling volledig voor u op maat geproduceerd. Retourneren en of ruilen kan alleen als een bestelling bij levering niet overeenkomt met de opgegeven maten bij het bevestigen van de bestelling.

Artikel 23 Toepasselijk recht; bevoegde rechten

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.