Algemene voorwaarden Glasbestellen.nl BV

Artikel 1 Definities

 1. Glasbestellen.nl BV ( hierna te noemen Glasbestellen.nl) is een firma die zich ten doel stelt het leveren en installeren van interieurglas op maat.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Glasbestellen.nl .
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Glasbestellen.nl en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Glasbestellen.nl en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Glasbestellen.nl zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te
  betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Glasbestellen.nl en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Glasbestellen.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het leveren van bestellingen en het inmeten en installeren van glazen producten op maat, en geleverde Producten alsmede alle andere door Glasbestellen.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Glasbestellen.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende producten van glas op maat, zoals douchedeuren, douchewanden, glazen binnendeuren en keukenwanden, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Glasbestellen.nl zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Glasbestellen.nl, te raadplegen via www.glasbestellen.nl.

Artikel 2 Identiteit van Glasbestellen.nl

 1. Glasbestellen.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 90629450 en draagt btw identificatienummer NL865384289B01. Glasbestellen.nl is gevestigd aan Weidehek 66 (4824AS) te Breda.
 2. Glasbestellen.nl is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website www.glasbestellen.nl en telefonisch op +0854011346.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Glasbestellen.nl en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Glasbestellen.nl overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4  Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Glasbestellen.nl via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Glasbestellen.nl zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst kan mondeling tot stand komen, door accordering van de offerte of middels een (elektronische)
  opdrachtbevestiging.
 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 5. Als Glasbestellen.nl een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Glasbestellen.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Glasbestellen.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Glasbestellen.nl deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Glasbestellen.nl.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Glasbestellen.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Glasbestellen.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Glasbestellen.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk
  en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Glasbestellen.nl worden doorbelast aan Klant.
 4. De Overeenkomst kan alleen door Glasbestellen.nl worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Glasbestellen.nl bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Glasbestellen.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Glasbestellen.nl worden verstrekt.
 5. Klant draagt er zorg voor dat Glasbestellen.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Glasbestellen.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Glasbestellen.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 7. Glasbestellen.nl werkt erg nauwkeurig, maar kan door afstelling van de machines niet garanderen dat de afgesproken afmetingen van het door Glasbestellen.nl geleverde Product op de millimeter nauwkeurig is. De op maat gemaakte Producten van Glasbestellen.nl hebben een marge van + of – 2 (twee) millimeter aan de zijkanten van het Product. Enkel indien het Product door de marge niet meer past of bruikbaar is, zal Glasbestellen.nl het Product kosteloos vervangen.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Glasbestellen.nl en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Glasbestellen.nl op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Glasbestellen.nl en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Glasbestellen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Glasbestellen.nl goede grond heeft te vrezen dat
  Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Glasbestellen.nl Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn
  uitblijft.
 2. Voorts is Glasbestellen.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
  instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Glasbestellen.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een
  schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen Consumenten kosteloos en zonder opgave van reden Producten kunnen annuleren (Herroepingsrecht), geldt niet voor Producten van Glasbestellen.nl. Het Herroepingsrecht is voor Producten van Glasbestellen.nl
  komen te vervallen, omdat Glasbestellen.nl op maat gemaakte Producten levert.
 2. Klant krijgt bij aankomst de tijd om te controleren of het Product onbeschadigd is aangekomen. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 3. Glasbestellen.nl vraagt vervolgens aan de Klant om een schriftelijke bevestiging van het bovenstaande, door middel van een handtekening. Glas is een kwetsbaar product en daarom kan Glasbestellen.nl na ondertekening hiervan niet meer worden aangesproken voor de schade die is ontstaan aan het Product.
 4. Kosteloze retournering is slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat na ontvangst van het Product schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 9 Annulering

 1. Kosteloze annulering van de Overeenkomst na mondeling akkoord, ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is voor Zakelijke Klanten niet mogelijk.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Glasbestellen.nl
 3. Bij annulering na mondeling akkoord, ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is Glasbestellen.nl gerechtigd het aantal bestede uren ten tijde van annulering in rekening te brengen. Daarbij is Glasbestellen.nl gerechtigd een boete van 50% van de overeengekomen aanbetaling in rekening te brengen.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Glasbestellen.nl zal het rekenen van de eventuele verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 3. Glasbestellen.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Bij bestellingen op de Website geschiedt betaling vooraf via Creditcard of iDeal en achteraf via Afterpay of Klarna.
 5. Bij bestellingen op basis van offerte geschiedt de betaling via facturatie. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen giraal of contant door Klant te zijn voldaan.
 6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Glasbestellen.nl mede te delen.
 7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
  berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Glasbestellen.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde
  hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan
  geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Levering

 1. Op het moment dat de bestelling door Glasbestellen.nl is ontvangen, stuurt Glasbestellen.nl de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Glasbestellen.nl kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Glasbestellen.nl verschilt per type Product.
 2. Indien Glasbestellen.nl de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Glasbestellen.nl is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee
  akkoord gaat.
 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Glasbestellen.nl of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
 4. Glasbestellen.nl bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Glasbestellen.nl kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 6. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens
  Glasbestellen.nl het recht om:
  i. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  ii. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Glasbestellen.nl hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud
  van het Product heeft gezorgd;
  iv. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  v. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
 7. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Glasbestellen.nl niet gevergd kan worden, dan wel indien Glasbestellen.nl tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot
  herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
 8. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Glasbestellen.nl gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Glasbestellen.nl blijven in het eigendom van Glasbestellen.nl, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Glasbestellen.nl door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Glasbestellen.nl zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Glasbestellen.nl verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Glasbestellen.nl te vestigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Glasbestellen.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
  Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Glasbestellen.nl enige
  vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Glasbestellen.nl, verleent Klant de bevoegdheid aan Glasbestellen.nl om, als een door Glasbestellen.nl ingeschakelde
  derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, wanneer transport wordt uitgevoerd door Derden.
 5. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 8. Glasbestellen.nl is niet aansprakelijk voor een afwijking in de maatvoering wanneer deze valt binnen de tolerantie van -2 en +2 mm per strekkende meter, indien dit geen gevolgen heeft voor de bruikbaarheid van het door Glasbestellen.nl geleverde Product.
 9. Klant vrijwaart Glasbestellen.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Indien Glasbestellen.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Glasbestellen.nl met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Glasbestellen.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Glasbestellen.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde
  bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Glasbestellen.nl.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Glasbestellen.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Glasbestellen.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Glasbestellen.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
  Glasbestellen.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Glasbestellen.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garantie

 1. Glasbestellen.nl biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaalen fabricagefouten. De garantie houdt in dat Glasbestellen.nl de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk
  bij Glasbestellen.nl te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie omtrent beslag, toebehoren en fabricagefouten is 1 (één) jaar vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De periode van garantie op door Glasbestellen.nl uitgevoerde montage van glas en toebehoren is 2 (twee) maanden van het tijdstip van de montage, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien Glasbestellen.nl herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Klant.
 7. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Glasbestellen.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Glasbestellen.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Glasbestellen.nl van gegevens. Klant zal Glasbestellen.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken,
  installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan [email protected] of telefonisch te melden via 0854011346. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Glasbestellen.nl in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Glasbestellen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Glasbestellen.nl zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Glasbestellen.nl Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Glasbestellen.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Glasbestellen.nl en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft. Alle geschillen die tussen Glasbestellen.nl en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden
  voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, te Breda.